Polityka prywatności World Class Cocktail Festival 2019


POLITYKA PRYWATNOŚCI WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Platformy Cocktail Festival z dnia 1.10.2015 r. i Regulaminu Cocktail Festival z dnia 28.02.2016 (Regulaminy). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. DANE OSOBOWE
 2. Dane osobowe przekazywane przez Gościa przetwarzane są przez Usługodawcę (tj. Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cocktail Festival Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowej 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Cocktail Festival w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Gościa, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Gościa może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
  3. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym Newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy, (d) realizacji zobowiązań
  wynikających z umów współpracy zawartych przez Usługodawcę.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Usługodawcę.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Gościa.
  6. Dane osobowe Gości mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w zakresie określonym w art. 3 powyżej, Restauratorowi bądź Partnerowi będącego stroną umowy z Usługodawcą, firmie hostingowej i firmie świadczącej usługi księgowe dla Usługodawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Gościa, którego dane dotyczą.
  8. Gościom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  10. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, aw szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Gościa z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lubz obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Gościa w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Gościa.
  12. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Gościa – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Gościa, jeżeli Gość wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Gościa, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Gościa.
 3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Gości przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Platformie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Gościa a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
  3. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Gościa szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Gościa, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Gość powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Gościa w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

III. COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Platformy, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Gościa za pośrednictwem Platformy, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Gość korzysta z Platformy – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  14. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Gościa oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Gościa, aż do ich skasowania.
  15. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Gościa. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  16. Cookies Platformy są bezpieczne dla urządzenia Gościa, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  17. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  18. Gość może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Platformy.
  19. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Gościa na Platformie i utrzymywania sesji Gościa; konfiguracji Platformy i dostosowania zawartości stron do preferencji Gościa, takie jak: rozpoznanie urządzenia Gościa, zapamiętanie ustawień wybranych przez Gościa; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Platformy; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
  20. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych facebook.com i instagram.com.
  21. Gość może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Gość może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  22. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, Gość powinien skontaktować się ze Usługodawcą przez ten adres: [email protected]